Logo Digi-D
banner
Twitter icoon
Facebook icoon

Algemene Voorwaarden


Versie mei 2018

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, tenzij op de overeenkomst een eerdere versie van toepassing is verklaard. U kunt deze voorwaarden ook downloaden als pdf-bestand.

Artikel 1           Definities

Overeenkomst: overeenkomst op het verlenen van diensten en producten door Digi-D V.O.F., hierna genoemd Digi-D, en eventueel derden op het gebied van marketing, communicatie en internet. Opdrachtgever: iedereen die aan Digi-D een opdracht verstrekt. Opdrachtnemer: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard. Producten en/of Diensten: in deze algemene voorwaarden verstaan we naast het verrichten van te verrichten werkzaamheden mede te vervaardigen werken waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, maquettes, logo’s, huisstijlen, advertenties (werk)tekeningen, prototypes, mallen, model (ontwerp)schetsen, evenals het produceren, plaatsen, beheren, hosten, anti-spam, huren, registreren van websites, de productie van multimedia presentaties, de levering van dsl-telecommunicatiediensten en andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 

Artikel 2           Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, voorstellen, werkzaamheden en opdrachten, evenals op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten c.q. rechtshandelingen uitgevoerd door Digi-D ten behoeve van opdrachtgever.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij uitdrukkelijke overeenkomst worden afgeweken. Wijzigingen in deze voorwaarden of eventuele aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. Indien een opdrachtgever een in lid 1 bedoelde overeenkomst met Digi-D sluit, eigen algemene voorwaarden heeft die op de te sluiten overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Digi-D, ook indien de voorwaarden van opdrachtgever een soort gelijke preventiebepaling bevatten.
 4. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn ook ten volle van toepassing op elkaars offerte, opdracht of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Indien de overeenkomst een of meerdere met de algemene voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de overeenkomst boven de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3           Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. De offerte wordt gedaan onder voorbehoud van correctie van kennelijke reken-of schrijffouten. De geldigheidsduur van de offerte is 30 dagen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever is voor de levering van het product of dienst de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien
  Digi-D op verzoek van opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de overeenkomst vallen, zal Digi-D deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Digi-D is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.
 3. Overschrijding tot 10% van de voor het product of dienst overeengekomen prijs worden als begrotingsrisico door opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoop condities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming - van de onderhavige levensvoorwaarden deel uit te maken.

 

Artikel 4           Levertijd

 1. De (af-) levertijd gaat in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de opdrachtgever de voor de uitvoering daarvan benodigde zaken, stukken en informatie heeft verstrekt. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De levertijd is gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdig levering van de voor de uitvoering van opdracht nodige zaken. De levertijd wordt door Digi-D zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en zo stipt mogelijk nagestreefd, maar is uitdrukkelijk niet bindend. Bij overschrijding van de levertijd zal Digi-D in overleg treden met de opdrachtgever. In geval van overmacht aan de zijde van Digi-D zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd, waaronder diverse verbindingen waarbij vertraging gevolg is van storingen of capaciteitsproblemen in het DSL-net of KPN-net zijn geen grond tot ontbinding van de overeenkomst. Daarnaast zal de opdrachtgever geen schadevergoeding van Digi-D kunnen vorderen bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd.
 3. Wijzigingen van de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Digi-D buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
 4. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de levertermijn de met Digi-D gesloten overeenkomst niet ontbinden en kan afname van de zaken en betaling van overeengekomen prijs niet weigeren, tenzij sprake is van grote opzet van Digi-D.

 

Artikel 5           Onderhoud en storingen

 1. Ten behoeve van onderhoud kan Digi-D de websites en hosting tijdelijk buiten gebruik stellen. Digi-D zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
 2. De technische eigenschappen van de websites en hosting kunnen worden gewijzigd. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor opdrachtgevers, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan 1 maand - of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is - nadat deze is bekend gemaakt.
 3. Indien er een storing optreedt in het functioneren van de websites en hosting dient de storing door of namens opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan Digi-D bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.
 4. Opdrachtgever dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek. Een storing zal door Digi-D naar beste kunnen en zo snel mogelijk worden opgeheven. De kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van de veroorzaker.
 5. De kosten voor het storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door niet goed functionerende randapparaten of de aanwezigheid van andere apparatuur die van invloed is op de websites en hosting van Digi-D. Met opdrachtgever kan een andere regeling ter zake van de kostenverdeling worden overeengekomen.
 6. Indien een storing als bedoeld in het vorige lid zich (mede) uitstrekt tot internet-aansluitingen van andere opdrachtgevers van Digi-D, is Digi-D gerechtigd ook de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever vanaf wiens aansluiting de storing wordt veroorzaakt, tenzij dit in redelijkheid niet aan opdrachtgever kan worden toegerekend.

 

Artikel 6           Uitvoering overeenkomst

 1. Digi-D zal zich inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Digi-D opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ten uitvoering van de overeenkomst.
 2. Digi-D is gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag en voor eigen rekening bij een risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen, welke zij in het belang van de opdrachtgever noodzakelijk acht in zich daarvoor lenende gevallen.
 3. Indien zulks naar het oordeel van Digi-D redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is Digi-D gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen en/ of
  diensten te geven, zonder dat Digi-D hiervoor voorafgaande toestemming van opdrachtgever behoeft. Hetzelfde geldt ten aanzien van met de opdracht samenhangende werkzaamheden.
 4. Indien Digi-D op verzoek van opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Digi-D namens opdrachtgever offertes aanvragen.
 5. De opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van Digi-D rechten en verplichtingen, welke voortvloeit uit overeenkomst, aan derden overdragen.
 6. De opdrachtgever verplicht zich om de bescheiden, gegevens, inlichtingen en overige goederen, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig en volledig te verstrekken. Indien de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt of niet tijdig medewerking heeft verleend is de opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk. De opdrachtgever is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst. Digi-D heeft in bovengenoemde situatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Digi-D de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase te behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien door Digi-D of door Digi-D ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Digi-D voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 10. Het uitvoeren van tests, aanvragen van vergunningen en beoordelen of de instructies van opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot overeenkomst.
 11. Indien Digi-D het product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel 7           Wijziging van de overeenkomst en of annulering van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Digi-D zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Digi-D de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Digi-D daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Digi-D geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Digi-D kunnen worden toegerekend.
 6. Digi-D behoudt zich het recht voor om voor of tijdens een opdracht deze te weigeren c.q. te staken, om redenen gelegen in de persoon van opdrachtgever, in geval van de situatie zoals boven vermeld, in geval van wanprestatie van opdrachtgever, in geval van overmacht en in alle andere gevallen die voor Digi-D een wettige reden vormen of zouden kunnen vormen. Reeds verrichte werkzaamheden zullen dan tegen kostprijs worden berekend.
 7. Wanneer voorafgaande aan annulering van een opdracht door Digi-D kosten zijn gemaakt ten behoeve van deze opdracht, worden deze kosten extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht, boven de annuleringskosten.
 8. Indien uw account wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van uw account worden verwijderd (data/ websites/ emailadressen, -aliassen en mailinglisten)
 9. Digi-D behoudt zich het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd  is met de (inter)nationale wet- en regelgeving. 
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd  is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.
  • opdrachtgever informatie verspreidt die  discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, seksuele  voorkeur, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
  • opdrachtgever pornografische materialen opslaat op  het account.
  •  opdrachtgever bezoekers de gelegenheid geeft om illegale software (warez/mp3s etc.) te downloaden vanaf het  account.
    

Artikel 8           Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Digi-D en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In geval van een interim-management opdracht eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de met de opdrachtgever overeengekomen contractperiode zonder dat opzegging door een van de partijen is vereist. Verlenging van de contractperiode dient, tenminste een maand voor het einde van de contractperiode, schriftelijk te geschieden. De verlenging van de overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Digi-D daarom schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 9           Declaratie en tarieven

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Onder declarabele kosten verstaat Digi-D het ten behoeve van de opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten, de kosten samenhangend met het controleren van door de opdrachtgever aangeleverde materialen, de kosten van productie en vermenigvuldiging van alle middelen die voor een opdracht noodzakelijk zijn, de kosten van porti, telecommunicatie, registratie, bewaking, door zending, informatiedragers e.d. De reisuren en de te hanteren kilometervergoeding worden opgenomen in de te sluiten overeenkomst. De overige reis-en verblijfkosten worden op declaratiebasis tegen het genoemde tarief in rekening gebracht.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Digi-D, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. De kostenramingen worden door Digi-D steeds naar het beste vermogen opgesteld, doch is niet aansprakelijk indien blijkt dat het werk voor de geraamde kosten niet tot stand kan worden gebracht.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien in het geval, bedoeld in artikel 5 lid 5 en 6, Digi-D belast is met de leiding en/of coördinatie van werkzaamheden van een of meer derden, komt Digi-D een honorarium toe dat gebaseerd is op het daarvoor geldende uurtarief en aan de daaraan bestede tijd. Ook heeft Digi-D het recht om eventuele wijzigingen in de kosten van derden door te berekenen.
 7. Indien Digi-D met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Digi-D niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, met terugwerkende kracht tot het moment van actueel worden van deze wijziging.
 8. Voorts is Digi-D gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 9. Bovendien mag Digi-D het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Digi-D, dat in redelijkheid niet van Digi-D mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Digi-D zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Digi-D zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 10. Voor bijzondere prestaties, ongewone dan wel bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan Digi-D steeds een extra, naar billijkheid vast te stellen beloning in rekening brengen.
 11. Indien Digi-D door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste overeenkomst of briefing genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meer) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende tarieven aan opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 10         Betaling en prijzen

 1. Alle in de offerte, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen et cetera genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, in euro’s, exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Digi-D aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Digi-D heeft het er recht op ieder moment van de opdrachtgever te verlangen dat deze een vooruitbetaling van kosten of zekerheid voor de nakomeling van de verplichtingen voldoen, bijvoorbeeld in de vorm van een borgsom, depot, (bank-) garantie, etc.
 4. Digi-D is gerechtigd onbeperkte schuldvergelijking toe te passen.
 5. Betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking om welke reden dan ook. Indien een declaratie, een voorschot declaratie daaronder begrepen, niet is voldaan op de uiterste betaaldatum, is de opdrachtgever in gebreke, zonder dat de nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Een gedeelte van een maand als een maand gerekend. Digi-D heeft recht op de rentevergoeding zonder aanspraak te hoeven maken. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Digi-D op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Bij niet tijdig de betaling door de opdrachtgever is Digi-D gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.
 9. Indien Digi-D gedwongen is tot het nemen van incassomaatregelen is de opdrachtgever -onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 10 -gehouden de door Digi-D te maken interne kosten te vergoeden. Digi-D wordt gedwongen tot het nemen van incassomaatregelen indien de opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is. De interne kosten van Digi-D worden geacht te zijn 15% van het factuurbedrag.
 10. Alle kosten, zowel gerechtelijke, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand, als buitengerechtelijke kosten, welke Digi-D maakt ter uitvoering van de overeenkomst en algemene voorwaarden, komen voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 5% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250. Alle kosten worden wat omvang betreft bepaald door de advocaat/jurist en/of de deurwaarder en/of het incassobureau dat door Digi-D met de inning belast is. Hun declaraties zijn bindend. Opdrachtgever is tevens over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.
 11. Indien Digi-D hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 12. Digi-D kan van opdrachtgever vooruitbetaling verlangen van 50% van de overeenkomst. Indien deze is verlangd zal Digi-D niet eerder beginnen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat deze aanbetaling op de door Digi-D aangegeven bankrekening is bijgeschreven. De vorige leden gelden hier onverkort.
 13. Digi-D heeft ten alle tijden het recht over te gaan tot deel facturering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11         Intellectueel eigendomsrecht en exclusiviteit en eigendomsvoorbehoud

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Digi-D, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Openbaarmaking is slechts toegestaan na toestemming van Digi-D.
 2. Het bovenstaande is tevens van toepassing op de in het kader van de overeenkomst ontwikkelde instrumenten en verzamelde gegevens alsmede vervaardigde softwarematige en grafische materialen, websites, webapplicaties en CMS en ook indien dit is gebaseerd op door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 3. De opdrachtgever is gerechtigd de hiervoor bedoelde documenten te vermenigvuldigen voor intern gebruik. De opdrachtgever zal de documenten echter niet wijzigen.
 4. Digi-D is en blijft rechthebbenden op de verzamelde gegevens. Partijen kunnen over het gebruiksrecht nadere afspraken maken.
 5. Rapporten en andere producten van Digi-D mogen door de opdrachtgever slechts letterlijk en een geheel met vermelding van de naam van Digi-D en de betrokken medewerkers extern worden gepubliceerd, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is gekregen van Digi-D voor een andere vorm van publicatie.
 6. De opdrachtgever zal niet tevens een derde verzoeken of opdracht geven de adviserende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van marketing en communicatie en internetdiensten te verzorgen die Digi-D al voor de opdrachtgever verzorgt.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaam de rechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor in het onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermend vormen voor opdrachtgever.
 8. Indien Digi-D kennis van krijgt dat opdrachtgever indruk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Digi-D, waaronder onder meer begrepen het hergebruik van materiaal of delen van materiaal al dan niet na (kopieer) bewerkingen, zal zij opdrachtgever in gebreke stellen en is Digi-D gerechtigd een vergoeding voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten te eisen, waarbij de hoogte van deze vergoeding ten minste 4 maal de waarde bedraagt van de vergoeding van de som van de eenmalige ontwerpbijdrage en de bijbehorende jaarlijkse (host) en servicebedragen, zoals die gelden voor bijvoorbeeld een internetsite.

 

Artikel 12         Gebruik en licentie

 1. Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Digi-D, verkrijgt opdrachtgever, voor een nader bij overeenkomst het bepalen aantal gebruikers een niet - overdraagbare niet exclusieve licentie tot het gebruik van het product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudigd ging overeenkomstig de bij overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijven de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de overeenkomst aan Digi-D bekend te zijn gemaakt.
 2. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Digi-D niet gerechtigd een product te hergebruiken of programma te gebruiken dan bepaald in de overeenkomst. Voor elk van een product, waarvoor geen toestemming is verleend, komt Digi-D een direct opeisbare vergoeding toe van ten minste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1500,-.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Digi-D veranderingen in het voorlopig over het definitieve product aan te brengen.
 4. Digi-D heeft de vrijheid om de naam van opdrachtgever en het voor opdrachtgever ontwikkelde product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie, of anderszins.


Artikel 13         Tussentijdse beëindiging

 1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig opzeggen indien een der beide partijen van mening is dat de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd conform de overeenkomst. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Digi-D en opdrachtgever mogen deze bevoegdheid slechts aanwenden indien ten gevolge van feiten en omstandigheden de uitvoering van overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Digi-D recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Digi-D zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, ongeacht het recht van Digi-D om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Digi-D, zal Digi-D in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Digi-D extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 14         Opschorting, overmacht en ontbinding

 1. Digi-D is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  -  opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  -  na het sluiten van de overeenkomst Digi-D ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  -  opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

  Indien de overmacht, beschreven in lid 5 van dit artikel, langer dan een maand heeft geduurd.
 2. Voorts is Digi-D bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Digi-D op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Digi-D de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Digi-D behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien een geval van overmacht zich voordoet, zal Digi-D de opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Digi-D geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Digi-D niet in staat is de verplichtingen na te komen. De verplichtingen van Digi-D worden dan automatisch opgeschort. De ontbinding op grond van overmacht moet schriftelijk plaatsvinden. Vindt geen schriftelijk ontbinding plaats dan heeft Digi-D het recht om, nadat de overmacht is opgeheven, alsnog te presteren.
 6. Indien door welke vorm van overmacht dan ook de uitvoering van de opdrachten onmogelijk mocht zijn geworden is de opdrachtgever betaling verschuldigd tot aan het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het intreden van de overmachtsituatie, terwijl overigens partijen overeen weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.
 7. Extra kosten veroorzaakt door omstandigheden welke er op zichzelf niet toe leiden dat het uitvoering van de opdrachten onmogelijk wordt, maar die wel een overmachtsituatie inhouden, komen ten laste van de opdrachtgever.
 8. Ingeval van ontbinding heeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding. De opdrachtgever zal dan het evenredig verschuldigde betalen, vermeerderd met de declarabele kosten en de kosten die voor Digi-D voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegaan overeenkomsten.
 9. De opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Digi-D al dan niet tijdelijk op te schorten op grond van een ingediend bezwaar of op grond van enige reden.
 10. Indien een der partijen in staat van faillissementen of surseance van betaling verkeert of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door schriftelijk kennisgeving met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

Artikel 15         Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor juistheid en volledigheid van de Digi-D verstrekte informatie, gegevens en andere mededelingen. Digi-D is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstane door onjuiste, onduidelijke, onvolledige, onvoldoende, verminkte, misverstanden et cetera niet tijdig (on)middellijk door of vanwege de opdrachtgever-via welk medium dan ook-verstrekte gegevens en steeds of instructies, welke voor de opdracht als van belang dienen te worden beschouwd. Ook is Digi-D niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens haar verstrekt door derden in kader van de uitvoering van de opdrachten.Digi-D is niet aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het wijzigen of verloren gaan van informatie. Ook is Digi-D niet aansprakelijk voor fouten in het product indien opdrachtgever tussentijds zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd. Ook heeft Digi-D geen aansprakelijkheid voor fouten of problemen die zijn ontstaan na afleveringen door gebruik of onderhoud van het geleverde product door anderen dan Digi-D. Ook heeft Digi-D geen aansprakelijkheid voor schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Digi-D geleverde producten. Ook is Digi-D nimmer aansprakelijk voor schaden, interesse, en andere gevolgen welke verband houden met en/of voortkomen uit de haar opgedragen werkzaamheden.
 2. Digi-D garandeert niet dat de Antivirus filterdienst alle bekende virussen identificeert. De email antivirus filterdienst biedt geen 100 procent bescherming tegen het ontvangen van virussen. Digi-D is derhalve geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade, tenzij zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Digi-D.
 3. Digi-D draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van overeenkomst en is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Digi-D van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van overeenkomst mag worden vertrouwd. Ingeval uit de offerte, de opdrachtbevestiging of overeenkomst blijkt dat werkzaamheden door meerdere opdrachtnemers zal worden verricht, zijn deze opdrachtnemers niet hoofdelijk aansprakelijk doch zal uit de documenten kunnen worden opgemaakt voor welk gedeelte ieder der partijen verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk is.
 4. Indien Digi-D aansprakelijk gehouden zou kunnen worden voor enige schade, zal aansprakelijkheid nooit hoger kunnen zijn dan 30% van het bedrag van haar declaratie voor de desbetreffende (deel-) overeenkomst dan wel het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Digi-D wordt uitgekeerd. Digi-D is niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, waaronder gevolg schade op bedrijfsschade, die in verband met de uitvoering van overeenkomst veroorzaakt zou kunnen zijn. Evenmin is Digi-D aansprakelijk voor schaden jegens de opdrachtgever of derden veroorzaakt door schuld of nalatigheid van degenen van wie ze zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan.
 5. Digi-D is niet aansprakelijk indien hij niet of niet tijdig aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen wegens overmacht.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Digi-D of zijn ondergeschikten.
 7.  Mocht de verzekeraar gesteld onder lid 4 niet tot dekking overgaan of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de facturen die de opdrachtgever zijn voldaan in de periode van 3 maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 30 dagen vanaf het moment dat overeenkomst is gebracht, tenzij Digi-D aansprakelijkheid ter zake heeft erkend. Indien en voor zover de overeenkomst nog niet is gebracht, op de aansprakelijkheid van Digi-D door het verloop van 30 dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als 1 incident.
 9. Digi-D is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Digi-D. Met name is Digi-D niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van:

•            onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet, 

•            een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant, 

•            handelingen van andere klanten of internetgebruikers, 

•            wijzigingen in inbelnummers, log-in procedure, account, E-mailadres en IP adressen 

•            wijzigingen van gegevens bij leveranciers

 

Artikel 16         Vrijwaringen en garanties

 1. De opdrachtgever vrijwaart Digi-D voor alle mogelijke aanspraken van derden met inbegrip met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Digi-D informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Digi-D geeft geen garanties met betrekking tot het product. Ieder product dat niet binnen acht dagen na levering is geweigerd of waarover opdrachtgever bij Digi-D binnen deze periode schriftelijk heeft gereclameerd dan wel in gebruik is genomen door de opdrachtgever, wordt geacht te zijn geaccepteerd. Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal Digi-D daarvan direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtgever verstrekt alle bewijzen ter zake. Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal het product of gedeelten daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen ter keuze van Digi-D vervangen of herstellen, mits vervanging of herstel na oordeel van Digi-D redelijkerwijs mogelijk is en opdrachtgever het Digi-D toestaat het defecte product of een gedeelte daarvan terug te nemen en opdrachtgever alle medewerking voor herstel of vervanging verleent. In de gevallen waarin de vervanging of herstel niet redelijk of onmogelijk is, zal Digi-D aan opdrachtgever het voor het product aan Digi-D betaalde bedrag restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het genoten gebruik van het product. Ook bij restitutie is Digi-D gerechtigd het product terug te nemen en pas tot restitutie over te gaan bij de levering van het defecte product de opdrachtgever aan Digi-D.

 

Artikel 17         Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Digi-D gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Digi-D zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Digi-D niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18        Gegevens over en van Klant en verwerking van persoonsgegevens

 1. Het gebruik door Klant van de Digi-D Producten resulteert in de opslag van gegevens. Deze gegevens bestaan enerzijds uit de gegevens die Digi-D opslaat over Klant zelf (“Klantgegevens”) en anderzijds uit de gegevens die door of namens Klant worden opgeslagen in de systemen binnen de Digi-D Producten (“Administratiegegevens”).
 2. De Klantgegevens bestaan onder andere uit contactgegevens, IP adressen en bank- en betalingsgegevens. Digi-D is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Klantgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”). Op de verwerking van de Klantgegevens door Digi-D is de Privacyverklaring van toepassing.
 3. Digi-D is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Administratiegegevens aan te merken als een verwerker van Klant in de zin van AVG en Klant als een verwerkingsverantwoordelijke. Artikel 28(1) AVG vereist dat tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker een overeenkomst wordt gesloten waarin de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke is geregeld. Deze overeenkomst is opgenomen in de Bijlage Verwerkersovereenkomst die een integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en daarmee de Overeenkomst.
 4. Klant blijft te allen tijde eigenaar van de Administratiegegevens. Klant is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Administratiegegevens. Digi-D zal tot zes (6) maanden na afloop van de Overeenkomst op verzoek van en tegen betaling door Klant van een nader te bepalen vergoeding een kopie van de Administratiegegevens in een algemeen leesbaar formaat aan Klant sturen. Na afloop van deze periode worden de Administratiegegevens verwijderd door Digi-D.
 5. Digi-D behoudt zich het recht voor om de Klantgegevens en Administratiegegevens geanonimiseerd te gebruiken voor analysedoeleinden.
 6. Digi-D draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de Klantgegevens en de Administratiegegevens. De door Digi-D genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de opgeslagen gegevens. Digi-D zal Klant op diens verzoek en voor zover redelijk inzage geven in het beveiligingsbeleid van Digi-D ten aanzien van de Klantgegevens en de Administratiegegevens.

 

Artikel 19         Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Digi-D is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Digi-D het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 20         Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Digi-D en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21         Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

www.digi-d.nl

RECENT WERK

Digi-D Nieuwsbrief aanmelden